1401/11/10
6 بهمن ، 1401
اجاره منافع محوطه پارکینگ شرقی بوستان سرچشمه ...
1401/11/10
6 بهمن ، 1401
آگهی مزایده اماکن انتفاعی (اجاره محوطه دریاچه بوستان سرچشمه و اجاره منافع محوطه پاركينگ شرقي بوستان سرچشمه) ...
1401/11/10
6 بهمن ، 1401
آگهی مزایده حضوری تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله و شستشوی سطل های زباله ...
1401/10/11
11 دي ، 1401
آگهی تجدید مزایده اجاره شماره 500100512000005 (شماره مزایده مرجع 4488) ...
1401/08/09
4 آبان ، 1401
آگهی مزایده اجاره شماره 500100512000003 (شماره مزایده مرجع 3418) ...
1401/08/09
4 آبان ، 1401
آگهی تجدید مزایده اجاره شماره 500100512000004 (شماره مزایده مرجع 3417) ...
1401/07/30
21 مهر ، 1401
آگهی مزایده اماکن انتفاعی (مغازه شماره یک پارک شورا و مغازه شماره یک فرهنگسرای اندیشه) ...
1401/07/12
16 مهر ، 1401
آگهی مزایده اجاره تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله و شستشوی سطل های زباله شهرداري محلات ...
1401/07/12
16 مهر ، 1401
آگهی مزایده اجاره بهره برداری و اورهال و استاندارد سازی جايگاه‌هاي CNG شهرداري محلات ...