1401/11/10
6 بهمن ، 1401
اجاره منافع محوطه پارکینگ شرقی بوستان سرچشمه ...
1401/11/10
6 بهمن ، 1401
آگهی مزایده اماکن انتفاعی (اجاره محوطه دریاچه بوستان سرچشمه و اجاره منافع محوطه پاركينگ شرقي بوستان سرچشمه) ...
1401/10/27
6 بهمن ، 1401
آگهی خرید و تملک اراضي واقع در طرح توسعه مسیر پلاک ثبتی 3729/1 ...
1401/11/10
6 بهمن ، 1401
آگهی مزایده حضوری تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله و شستشوی سطل های زباله ...
1401/11/01
28 دي ، 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی سوله انبار به دایره موتوری ...
1401/11/01
26 دي ، 1401
فراخوان تجدید مناقصه ساماندهی پل های انهار معابر سطح شهر ...